Yêu cầu cài đặt phần mềm “Tòa soạn điện tử”

Yêu cầu bắt buộc môi trường máy chủ:

Hệ điều hành: Unix (Linux, Ubuntu, Fedore...) hoặc Windows

PHP: PHP 5.2 hoặc phiên bản mới nhất, hỗ trợ Zend Optimizer.

MySQL: MySQL 5.02 hoặc phiên bản mới nhất.

Tính năng mở rộng của Máy chủ:

Máy chủ Apache cần hỗ trợ mod mod_rewrite; hoặc máy chủ IIS 7.0 hoặc IIS 7.5 cần cài thêm module rewrite

Môi trường PHP mở rộng:

Các thư viện PHP cần có: file_uploads, session, mbstring, curl, gd2, zlib, soap, sockets, tidy, php_zip.

Giới thiệu

Chat FaceBook